Ürünler / Ölümlü Trafik Kazası Danışmanlığı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Danışmanlığı

ERG ailesi olarak trafik kaza danışmanlığı trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse; ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür.

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın; ölmeyip yaşasaydı yaşamı süresince destek olacağı kişiler için, ölümden dolayı doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler yalnızca mirasçılar değildir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler;

Ölenin ailesi, ( Ölenin eşi, anne, baba, çocuk)

Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölen kişinin ölmeden önce destek aldığını ispat etmek kaydıyla 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Trafik kazası neticesinde, ölen kişi çocuk ise, ölen kişinin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu tazminat hesaplanırken, ölen çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilir.

Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin yaşı, geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlendikten sonra Yargıtayın esas aldığı PMF tablosuna göre muhtemel ömürleri göz önüne alınarak ERG hasar danışmanlık olarak aktüer hesaplama yöntemi ile tazminatlarını uzman aktüer hesaplama uzmanlarıyla hesaplar.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası)

ERG ailesi olarak trafik kaza danışmanlığı sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin KTK 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir.

Trafik kazası nedeniyle ölüm olması halinde destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından karşılanmaktadır. Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

Kazaya sebebiyet veren kişi %100 kusurlu olmasına rağmen ölmesi halinde, yerleşik Yargıtay kararları gereğince destekten yoksun kalan kişilerin tazminatları yine trafik sigortasından ödenecektir. Ancak bu madde 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren genel şartların

“Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması Ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı” başlıklı b.4. maddesinin (b) bendinde ise, tazminatı gerektiren olayın, trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmesi halinde de sigortacının sigortalıya rücu hakkının olduğu kabul edilmiştir. YHGK kararı sonrasında oluşan bu uygulama, sigorta şirketlerinin sızlanmalarına yol açmış idi. Zira sigorta şirketleri önceden öngörmedikleri ve fakat yargı kararları ile oluşan bu durumun ciddi ek maliyet getirdiği savunmuşlar idi. Sigorta şirketlerinden gelen yoğun talepler sonucunda 2918 sayılı kanunun 92/1. maddesine eklenen (i) bendi uyarınca genel şartların A.6. maddesinin (d) bendi uygulama alanı bulmuş; bu bağlamda tam kusurlu eylemi ile gerçekleşen kaza sonrasında vefat eden sürücü veya işletenin yakınlarının zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmelerinin önü kapatılmış oldu

Bir örnek vermek gerekir ise, düzenleme öncesinde kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet veren bir sürücünün üçüncü kişi yada kişilere verdiği cismani zarara yönelik tazminat talepleri sigortacı tarafından poliçe teminat limitleri dahilinde ödenmekte ve ödenen tazminat tutarı ile ilgili olarak sigortacının rücu hakkının bulunmadığı kabul edilmekte idi. .Düzenleme sonrasında ise sigortacı, ağır kusurlu eylemi ile zarara sebebiyet veren sürücüye ödenen tazminat nispetinde rücu edebilecektir.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilmektedir.

 

Zamanaşımı :

ERG ailesi olarak trafik kaza danışmanlığı trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren iki yıl ve , kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Buna göre zamanaşımı süresi ölüm halinde 15 yıl olarak uygulanacaktır.

Tek taraflı kazalarda sürünün ölmesi halinde, ceza zamanaşımı uygulanamayacağı için destekten yoksun kalma tazminatı talep etme süresi 2 yıldır.

Hangi Durumda Ölüm Tazminatı Alınabilir?

  • Trafik kazası nedeniyle tazminat alabilmek için;
  • Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmelidir
  • Ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır

Tek taraflı kazalarda;

ERG ailesi olarak trafik kaza danışmanlığı tek taraflı kazalarda kazanın meydana gelmesinde sürücü tamamen kusurlu olsa dahi yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince ölen kişinin kusuru destekten yoksun kalan yakınlarına etki etmeyeceği için tazminata hak kazanmaktadır.

Çift Taraflı Kazalarda;

ERG ailesi olarak trafik kaza danışmanlığı çift taraflı kazalarda her 2 aracın trafik sigortası sürücünün kusuru oranında oluşan zarardan sorumlu olmaktadır.

Sürücüler için karşı tarafın kusuru oranında, oluşan zarardan talepte bulunma hakkı vardır. Yolcu konumunda olanlar için ise her 2 araçtan talepte bulunma hakkı olup, her 2 aracın trafik sigortası belirlenen kusur oranında oluşan zararı karşılayacaktır.

Yaya konumunda olan kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında tazminata hak kazanmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için lütfen 0542 846 79 79 - 0 (850) 303 56 19 nolu numaralardan detaylı bilgi alabilirsiniz.